FANDOVSK FOTBALOV LY S TSNMI - zakzkov vroba
Ceny plat do 31. 12. 2018
tky z hladk 100% polyesterov pleteniny BG 622, rozmr ly 17 x 125 cm, resp. 15 x 125 cm + tsn z Ackylu (bl)
1. MATERIL + UIT (bez tisku) velikost cena/kus
# 026-2541 oboustrann potitn la proit, se dvma vrstvami tsn, 120 g/m2 17 x 125 cm 67,00 K
# 026-2542 oboustrann potitn la bez proit, se dvma vrstvami tsn 15 x 125 cm 61,00 K
 
2. TISK - TISKOV TECHNOLOGIE :    
Subliman (nepm) potisk z dodanch dat v elektronick form. Tisk ped uitm.
ly model 026-2541
  25 ks 50 ks 100 ks 200 ks 300 ks 500 ks 1000 ks <
1 barva 73,00 K 65,00 K 61,00 K 60,00 K 55,00 K 52,00 K 49,00 K
2 barvy 73,00 K 65,00 K 61,00 K 60,00 K 59,00 K 59,00 K 54,00 K
3 barvy 73,00 K 65,00 K 61,00 K 60,00 K 59,00 K 59,00 K 59,00 K
4 barvy 73,00 K 65,00 K 61,00 K 60,00 K 59,00 K 59,00 K 59,00 K
ly model 026-2542
  25 ks 50 ks 100 ks 200 ks 300 ks 500 ks 1000 ks <
1 barva 66,00 K 59,00 K 54,00 K 53,00 K 44,00 K 41,00 K 37,00 K
2 barvy 66,00 K 59,00 K 54,00 K 53,00 K 52,00 K 47,00 K 41,00 K
3 barvy 66,00 K 59,00 K 54,00 K 53,00 K 52,00 K 52,00 K 47,00 K
4 barvy 66,00 K 59,00 K 54,00 K 53,00 K 52,00 K 52,00 K 51,00 K
Vslednou cenu zskte setenm ceny za materil + uit (1.) a ceny za tisk (2.).
Uveden ceny jsou bez DPH.